Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Unvanı                        : Türkiye Özel Okullar Derneği İktisadi İşletmesi

Adresi                         : İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No. 142 K. 5 Beyoğlu / İstanbul

Telefon                       : 0212 249 00 00

E-posta                       : [email protected]

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Unvanı    :

Adresi                         :

Telefon                       :

E-posta                       :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’ya ait https://ozelokullardenemesinavi.com.tr  internet sitesinden elektronik ortamda satışa sunulan ve ALICI’nın siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN ve SATIŞ BEDELİ

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

Ürün Açıklaması Birim Fiyat Adet KDV Ara Toplam
LGS 1 TL   % 0 Kdv  
LGS 2 TL   % 0 Kdv  
AYT 1 TL   % 0 Kdv  
AYT 2 TL   % 0 Kdv  
TYT 1 TL   % 0 Kdv  
TYT 2 TL   % 0 Kdv  
Kargo Bedeli 0      
TOPLAM        

Ödeme Şekli                                       : Kredi kartı veya EFT/Havale

Ödeme Tablosu ve Varsa Vade         : Peşin

Teslimat Adresi                                 :

Teslim Edilecek Kişi                         :

Fatura Adresi                                     :

Sipariş Tarihi                                      :

Teslimat Tarihi                                   :

Teslim Şekli                                       :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI’ya ait https://ozelokullardenemesinavi.com.tr  internet sitesinde sözleşme konusu ürünün sipariş koşulları, temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, kullanım koşulları ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler deneme sınavı olduğundan sınav güvenliğinin sağlanması açısından sınav tarihinden bir gün önce ALICI’nın bildirdiği adrese teslim edilmek üzere kargoya verilir. ALICInın ayrıca talebi olması ve bedelini de ödemesi durumunda kuryeye/hızlı kuryeye teslim edilir.

Ürünün ilgili kargo/kurye tarafından, ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim süresine ilişkin SATICI’nın  herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3- ALICI tarafından bildirilen adresin hatalı/eksik olması yahut ALICI’nın veya gösterdiği kişinin, bildirilen adreste bulunmaması nedeniyle sözleşme konusu ürünün/ürünlerin teslim edilememesi yahut da kargo/kurye hatası nedeniyle ürünün/ürünlerin farklı bir kişiye teslim edilmesi, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir durumda ALICI’nın sözleşmeyi fesih ve para iadesi yönündeki taleplerinden SATICI’nın sorumluluğu bulunmamakta olup, tüm sorumluluk ALICI ve/veya kargo/kuryeye ait olacaktır.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Bilhassa havale/EFT ödeme türünde 1 (bir) hafta içerisinde havalesi yapılmayan siparişler olmak üzere herhangi bir nedenle sözleşme bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünü teslim yükümlülüğünde kurtulmuş kabul edilir.

4.6- SATICI, tarafların iradesi dışında gerçekleşen ve borcun yerine getirilmesini geciktirici/engelleyici hallerin oluşmasına neden olan mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, durumu, öğrendiği tarihten itibaren ALICI’ya 3 (üç) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep edebilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılmış olması halinde ürün bedeli, siparişin iptal edildiğinin SATICI tarafından öğrenilmesinden itibaren 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. SATICI tarafından bankaya iade edilen bedelin, ALICI’ya ait kredi kartına aktarılması ile ilgili süreç tamamen ilgili bankanın kontrol ve tasarrufunda olup, bu hususta SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.7-ALICI, tercih ettiği ödeme yöntemine göre, banka hesabı/kredi kartının kendisine ait olduğunu yahut da bunları kullanmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır. ALICI’nın kullandığı banka hesabı/kredi kartının ALICI’ya ait olmamasından kaynaklı olarak 3. Kişilerin herhangi bir hak, talep ve şikayette bulunmasından ötürü SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.8- ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından  hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sipariş karşılığı fiş/fatura/e-fatura siparişi alan SATICI tarafından düzenlenir.

 Sözleşme konusu ürünün , ALICI’ya tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI, sözleşme konusu ürünü nakliye gideri kendisine ait olmak üzere 3 gün içinde SATICI’ya iade edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.9- Satılan ürünlerin eksik, hasara uğramış ya da yanlış gönderilmiş olması halinde, kargo/kurye giderleri SATICI’ya ait olmak üzere ürünler SATICI’ya gönderilebilir.

4.10- Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’ya 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1’inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri öder.

4.11- ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalı ve fatura iade edilmelidir.

4.12- ALICI, satın aldığı ürünün içeriğinde yer alan metinler, görseller ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının SATICI’ya ait olduğunu kabul eder. Sözleşme konusu ürünün ALICI yahut 3. kişiler tarafından herhangi bir şekilde kopyalanıp çoğaltılması, yayınlanması ve satılması kesinlikle yasak olup, aksi durumda ALICI, SATICI’nın uğradığı her türlü zararı hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın gidermekle yükümlüdür. 

4.13- SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.14- SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.15- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken veya sipariş talebinde bulunurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.16- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken ve SATICI’dan sipariş verirken, yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

4.17- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.18- SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1-ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2-Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No. 142 K. 5 Beyoğlu / İstanbul Posta adresine iadeli taahhütlü veya [email protected]  E-mail adresine 14 günlük süre içerisinde yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

5.3- Cayma hakkının kullanılabilmesi için sözleşme konusu ürünün kullanılmamış, ambalajının sağlam olması şarttır.

5.4- Cayma hakkının kullanılması halinde aşağıda yer alanların SATICIya teslimi zorunludur.

5.4.a-3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

5.4.b- İade formu,

5.4.c- İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.5-ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.6- SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

5.7- Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla süreli bir zaman dilimi içinde basılı veya elektronik ortamda yüz yüze veya uzaktan erişimle uygulanması gereken/uygulanacak olan deneme sınavları gibi ürünler iade edilemeyecek ürünlerdir ve bunlar için cayma -istisnai/olağandışı durumlar dışında- hakkı kullanılamaz.

  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkının istisnaları olarak belirlenmiş olup bu sözleşmeler kapsamında teslim edilen ürünler ile ilgili cayma hakkı tanınMAmıştır.

Kampanya kapsamında satılan ürünler hiçbir suretle iade alınmamaktadır. Kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

MADDE 7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’nu, https://ozelokullardenemesinavi.com.tr/  adresinde yer alan “Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikasını, KVK Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, SATICI’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve kişisel verilerinin işlenmesini kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 8- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkan dışı durumunu ileri sürerek sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, SATICI, sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri iade edeceğini taahhüt eder.

SATICI, işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir.)

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, her yıl Aralık ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınırların miktarına göre ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesine başvuruda bulunabilir.

SATICI                                                                                                                    ALICI

Türkiye Özel Okullar Derneği

İktisadi İşletmesi

cookies are used on this website in order to improve the user experience and ensure the efficient operation of the website.